ضد خوردگی و محافظت کننده از خطوط بخار و کندانس مکانیسم خوردگی دربخارو کندانس از دیگر عوامل تشکیل رسوب در دیگ بخار خوردگی های ناشی از لوله بخار و کندانس است که علت آن وجود اسید کربونیک در کندانس می باشد که ناشی از شکست بی کربناتهای کلسیم و منیزیم در آب ورودی به دیگ بخار است که در اثر گرما دی اکسید کربن آزاد می کند و وارد فاز بخار می شود، دی اکسید کربن توسط واکنش با مولکولهای بخار آب تولید اسید کربنیک می کند که در نتیجه آن ایجاد خوردگی در لوله های بخار و کندانس است . واکنش دی اکسید کربن با آب که در قسمت پایین اشاره شده که تولید اسید کربنیک انجام می شود و باعث کاهش pH و در نتیجه افزایش خوردگی در کندانس می شود سپس ذرات آهن محلول و خوردگیها وارد دیگ بخار می شود و تشکیل رسوب می دهند. لذا محلول شیمیایی PARS- 2410 یا PARS-2266 قادر به حذف Co2 و افزایش pH در فاز بخار می باشد .کارشناسان ما آماده ارائه راه کارها و پیشنهادات خود جهت حفظ و بهره برداری بهتر از سیستم های شما هستند.