خدمات آزمایشگاهی شامل انجام کلیه تست های مربوط به آب , آب و فاضلاب و...
کارشناسان شرکت پارس امید با استفاده از ابزار دقیق و سیستم های به روز آزمایشگاهی کلیه تست های مربوط به آب را مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام می دهند. ما بر تکیه بر توان کارشناسان و نیز به روز بودن تجهیزات خود توانسته ایم با پایش دقیق سیستم های متاثر از آب بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم. آزمایشات و پارامترهای که در آزمایشگاه مجهز شرکت پارس امید قابل اندازه گیری می باشد.

ردیف فارسی لاتین واحد علامت اختصاری روش انجام آزمایش
1 پی اچ pH   pH HACH- Sension  (آنالیز دستگاهی)
2 کل جامدات محلول Total Dissolved Solids mg/l TDS HACH- SensIon 5 (آنالیزدستگاهی)
3 کل مواد معلق Total Suspended Solids mg/l TSS وزن سنجی
4 کدورت . Turbidity NTU Turb. Cyberscan TB110(کدورت سنجی)
5 رنگ . Color Unit Pt-Co Col. طیف سنجی (HACH-DR2010)
6 اکسیژن محلول Dissolved Oxygen mg/l O2 DO DO Meter-YSI55 (آنالیز دستگاهی)
7 هدایت الکتریکی Electricity Conductivity μS/Cm EC HACH- Sension 5 (آنالیز دستگاهی)
8 شوری آب Salinity ppt Salt HACH- Sension 5(آنالیز دستگاهی)
9 سختی کل Total Hardness mg/l CaCO3 TH تیتریمتری با EDTA 
10 سختی موقت Temanent Hardness mg/l CaCO3 -  تیتریمتری باEDTA
11 سختی دائم Permanent Hardness mg/l CaCO3 -  تیتریمتری باEDTA
12 کربنات Carbonate mg/l CO3-2  تیتریمتری باEDTA
13 بی کربنات Bicarbonate mg/l HCO3-  تیتریمتری باEDTA
14 کلسیم Calsium mg/l Ca Ca  تیتریمتری باEDTA
15 منیزیم Magnesium mg/l Mg Mg  تیتریمتری باEDTA
16 قلیاییت متیل اورانژ Methyorang Alkalinity mg/l CaCO3 MA  تیتریمتری باEDTA
17 قلیاییت فنول فتالیین Phenol phetalein Alkalinity mg/l CaCO3 PA  تیتریمتری با HCL
18 قلیاییت کل Total Alkalinity mg/l CaCO3 T-ALK  تیتریمتری باHCL
19 کلر آزاد Free Chlorine mg/l Cl2 Cl2 رنگ سنجی
20 کلراید Chloride mg/l Cl- Cl-  تیترمتری با محلولAgNO3
21 سیانید Cyanide mg/l CN- CN- تیترمتری با محلولAgNO3
22 دانسیته Density g/cm3 d وزن سنجی
23 نیتریت Nitrite mg/l N-NO2 NO2 طیف سنجی با  HACH-DR2010
24 نیترات Nitrate mg/l N-NO3 NO3 طیف سنجی با HACH-DR2010
25 نیتروژن کل Total Nitrogen mg/l N T-N طیف سنجی باHACH-DR2010
26 آمونیوم Ammonium mg/l NH4 N-NH4+  طیف سنجی باHACH-DR2010
27 اورتو فسفات Orto Phosphate mg/l O-PO4 O-PO4  طیف سنجی باHACH-DR2010
28 فسفات کل Total Phosphate mg/l T-PO4 T-PO4   طیف سنجی با HACH-DR2010
29 سولفیت Sulfite mg/l SO3 SO3 طیف سنجی با HACH-DR2010
30 سولفید Sulfide mg/l S2- S-2 طیف سنجی باHACH-DR2010
31 سولفات Sulfate mg/l SO4 SO4  طیف سنجی باHACH-DR2010
32 سیلیس Silica mg/l Si- Si  طیف سنجی باHACH-DR2010
33 فلوراید Floride mg/l F- F-  طیف سنجی با HACH-DR2010
34 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی Chemical Oxygen Demand mg/l COD HACH-COD Reacto(آنالیز دستگاهی)
35 اکسیژن مورد نیاز
بیوشیمیایی
Biochemical Oxygen Demand mg/l BOD5 DO Meter-YSI55 ( آنالیز دستگاهی )
36 دترجنت Detergent mg/l - اسپکتروفتومتر
37 کادمیم Cadmium mg/l Cd Cd Varian 220  (جذب اتمی)
38 مس Copper mg/l Cu Cu Varian 220  ( جذب اتمی )
39 منگنز Manganese mg/l Mn Mn Varian 220   (جذب اتمی)
40 آرسنیک Arsenic μg/l As As Varian 220 ( جذب اتمی)
41 روی Zinc mg/l Zn Zn Varian 220  ( جذب اتمی)
42 سرب Lead mg/l Pb Pb Varian 220  (جذب اتمی)
43 آهن Iron mg/l Fe Fe Varian 220  ( جذب اتمی)
44 کبالت Cobalt mg/l Co Co Varian 220 ( جذب اتمی)
45 کروم Chromium mg/l Cr Cr Varian 220   ( جذب اتمی)
46 جیوه Mercury mg/l Hg Hg Varian 220 ( جذب اتمی)
47 نیکل Nickel mg/l Ni Ni Varian 220  ( جذب اتمی)
48 کلروفیل Clorophyl - - اسپکتروفتومتر