ضد رسوب و خوردگی برج های خنک کننده (cooling tower): کار تمام برجهای خنک کننده (کولینگ تاور ) بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان آب گرم و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی بین این دو می‌باشد. بنابراین لازم است جهت بهترین راندمان همیشه سطح تماس هوا و آب ( میزان عبور هوا و آب از پکینگهای برج) در بالاترین حد ممکن باشد. که جهت انجام این کار لازم است تدابیری اندیشیده شود. همه تدابير به كار گرفته شده در این مورد در راستای تصفيه آب ورودی به برجهای خنک کننده جهت جلوگیری از 4 پیامد زیر است:
1-خوردگي (CORROSION) و فرسايش.  2-تشكيل رسوب (SCALE)  3-مشكلات ناشي از تشكيل ميكروارگانيزم ها.  4-تجمع لجن ها (FOULING)