بازدارنده خوردگی فاز بخار
هدف و ضرورت کلیه برنامه های بهسازی و پایش آب دیگ بخار، حفاظت از سیستم ها، افزایش بهره وری و کاهش تعمیرات و نگهداری است.

مشکلات عمده در سیستم های تولید بخار عبارتند از:
1ـ تشکیل رسوب ناشی از سختی موجود در آب ورودی
2ـ خوردگی ناشی از ورود اکسیژن و عدم پایش مستمر کندانس برگشتی


نتایج تشکیل رسوب و خوردگی باعث:
1ـ کاهش بازدهی در انتقال حرارت
2ـ کاهش بهره وری دیگ بخار
3ـ افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری
4ـ افزایش هزینه های انرژی
5ـ کاهش فرایند تولید محصول

در اثر تشکیل رسوبات مختلف دمای فلز افزایش می یابد.