هدف و ضرورت کلیه برنامه های بهسازی و پایش آب دیگ بخار، حفاظت از سیستم ها، افزایش بهره وری و کاهش تعمیرات و نگهداری است.
مشکلات عمده در سیستم های تولید بخار عبارتند از:
1ـ تشکیل رسوب ناشی از سختی موجود در آب ورودی
2ـ خوردگی ناشی از ورود اکسیژن و عدم پایش مستمر کندانس برگشتی
نتایج تشکیل رسوب و خوردگی باعث:
1ـ کاهش بازدهی در انتقال حرارت
2ـ کاهش بهره وری دیگ بخار
3ـ افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری
4ـ افزایش هزینه های انرژی
5ـ کاهش فرایند تولید محصول

در اثر تشکیل رسوبات مختلف دمای فلز افزایش می یابد.

محصولات ضد رسوب و خوردگی دیگ بخار:

PARS_2520: محلول شیمیایی با فرمول منحصر به فرد از فسفات های آلی و پلیمرهای پراکنده کننده برای جلوگیری از مشکلات رسوب گذاری، خوردگی، کری آور، تنظیم PH، قلیاییت و همچمنین دارای حذف کننده اکسیژن در دیگ های بخار می باشد.

PARS_2110: محصولی با فرمول اختصاصی از فسفات های آلی به همراه پلیمرهای اختصاصی برای دیگ های بخار با آب ورودی که دارای قلیاییت و سختی پایین است استفاده می شود.

PARS-2150/ PARS-2160: محصولی با نسبت مشخص فسفات به سدیم و قابل استفاده برای دیگ های بخار با آب ورودی بدون سختی و فشار 40 تا 170 بار می باشد.