کيتهاي تولیدی این شرکت براي اندازه گيري مقدار کلر باقيمانده آب خام و تصفيه شده توصيه مي شوند. با استفاده از اين کيتها ميزان کلر باقيمانده آزاد، ترکيبي و کل به روش رنگ سنجی اندازه گيري مي شود.