ضد جلبک و باکتری (biocides & biodispersants)
رشد جلبک و باکتری در سیستم های اسمز معکوس آسیب جدی به ممبران ها می رساند و همچنین کاهش تولید را به همراه دارد لذا می توان با تزریق مواد ضد جلبک و باکتری از رشد آن ها جلوگیری نمود که تعدادی از این مواد شامل:

پایه شرح کالا نام محصول
DBNPA آنتی باکتریال و غیر اکسنده PARS-111
Heterocyclic Compounds آنتی باکتریال و غیر اکسنده PARS-8130