قليائيت آب، ظرفيت کمي املاح آب براي واکنش با يک اسيد قوي تا رسيدن به pH معين مي باشد. به طور معمول قليائيت را متشکل از آنيون هيدروکسيد(OH-)، بي کربنات (HCO3-) و کربنات (Co3--) مي دانند و نسبت به فنل فتالئين(PH=8.3) و متيل اورانژ (PH=4.3) اندازه گيري مي کنند. تولیدات این شرکت براي اندازه گيري قليائيت آبهاي خام، تصفيه شده، ديگ بخار، سيستمهاي خنک کننده و سردکننده توصيه مي شوند.