آنتی اسکالانت و مواد شستشوی اسمز معکوس(R.O)
مواد شیمیایی ضد رسوب با عملکرد بالا و دوز مصرفی پایین برای انواع شرایط آب که شامل:

میزان تزریق ( گرم بر متر مکعب)               ph شرح کالا نام محصول
1-3 10.5 ضد رسوب بسیار قوی قلیایی  PARS-353
0.5-2 6.5 ضد رسوب دریایی PARS-303
1-3 2 ضد رسوب بسیار قوی اسیدی FLOCON-260


ضد رسوب اسمز معکوس
. ضد رسوب 
RO در Hp بالا
.  آنتی اسکالانت
. ضد رسوب فیلترهای غشایی (ممبران)
. مواد شیمیایی ضد رسوب
RO
ضد رسوب RO High Silica
. آنتی اسکالانتهای اسمز معکوس High Silica
. ضد رسوبهای سیلیس (PH بالا)
. آنتی اسکالانتهای
RO برای آبهای پر آهن
بایو سایدهای ضد باکتری ممبران
RO
. ضد باکتری اسمز مکعوس
. بایوساید ممبران

. RO Anti Foulant
. ضد باکتری مبتنی بر پر اکسید هیدروژن نقره
. ضد باکتری
RO بر پایه پراستیک اسید
. ضد باکتری های آب آشامیدنی