تست کیت سنجش آب
شرکت پارس امید اقدام به ساخت کيت هاي سنجش آب جهت تجزيه شيميايي در آزمايشگاه نموده است. با استفاده از تست کیت ها مقدار پارامتر مورد نظر تخمين زده مي شود و از تکرار آزمايش هاي وقتگير و پر هزينه جلوگيري مي گردد. تست کیت های ساخت شرکت پارس امید عبارتند از:

* تست کیت سختی کل
* تست کیت اندازه گیری سختی کلسیمی
* تست کیت اندازه گیری قلیایت
* تست کیت اندازه گیری فسفات
* تست کیت اندازه گیری سولفیت
* تست کیت اندازه گیری کلراید
* تست کیت اندازه گیری کلر آزاد