مشاوره در زمینه کاهش مصرف آب و انرژِی
مشاوره در زمینه تصفیه آب ورودی به دستگاه دیگ بخار، برج خنک کننده و RO و مشاوره در زمینه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در سیستم های برودتی و حرارتی صورت می گیرد.