مشاوره و ساخت دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس
شرکت پارس امید بهاران صنعت آب با پایش مستمر و ارائه راهکارهای شیمیایی مناسب از تشکیل رسوب و رشد جلبک بر روی سطح ممبران جلوگیری بعمل خواهد آورد.
هنگامی که برنامه ها به درستی انجام شود باعث کاهش هزینه های عملیاتی اسمز معکوس تعمیرات و تعویض ممبران خواهد شد. راه حل های کارآمد ما از رشد و شکل گیری بیوفیلم ها بر روی سطح غشاء جلوگیری بعمل خواهد آورد و تمامی این برنامه ها به افزایش طول عمر و عملکرد سیستم اسمز معکوس کمک خواهد کرد.
برنامه های ما:
  • شستشو دهنده غشاء
  • بازدارنده رسوب (آنتی اسکالانت)
  • بایو ساید غیر اکسنده
  • بهینه سازی سیستم اسمز معکوس