عمل تصفیه آب تغذیه دیگ بخار با توجه به نوع دیگ و فشار کاری شامل سختی گیری و یا حذف کلیه املاح می باشد.کیفیت آب تغذیه دیگ بخار در هر شرایطی از دو نظر مقدار سختی و مقدار گازهای محلول در آب باید کنترل و در صورت لزوم بهینه سازی گردد.گازهای محلول در آب شامل اکسیژن و دی اکسید کربن می توانند با فلز واکنش دهند و اکسید آهن تولید می کند و در نهایت خوردگی بر روی فلز و از کار افتادگی را به همراه داشته باشد .جهت حذف این گازها می توان از دو روش:1- تزریق مواد شیمیایی اکسیژن زدا 2- دی اریتور استفاده نمود که جهت مطمئن بودن از هر دو روش به عنوان مکمل استفاده می شود. محلولهای شیمیایی جاذب اکسیژن در دیگهای بخار تا فشار 40 بار PARS-780 و محلولهای شیمیایی چند منظوره PARS-2520 و PARS - 2266 می باشد . ( نماینده شرکت پارس امید بهترین محلول را بر اساس شرایط و نوع سیستم را به شما پیشنهاد می دهد.)جهت حذف سختی آب ورودی به دیگ از رزینهایی کاتیونی و یا اسمز معکوس (R.O) استفاده می شود و به دلیل این که راندمان هیچ دستگاهی 100 درصد نمی باشد سختی وارد دیگ بخار میشود و به دلیل آنکه املاح موجود در آب وارد بخار نمی شوند و در دیگ باقی مانده تغلیظ شده وایجاد رسوب می نمایند. رسوبات از مواد و املاح موجود در آب و در مکانهایی که انتقال حرارت وجود دارد تشکیل می شود که با افزایش مواد شیمیایی از ایجاد رسوب جلوگیری می گردد و ذرات در آب می توانند به صورت معلق در آیند و به وسیله زیر آب خارج شوند.همچنین رسوبات در دیگ بخار موجب گرم شدن بیش از حد فلز و نهایتا عدم کارایی لازم و افزایش سوخت را در بر دارند. استفاده از مواد ضد رسوب معدنی تری سدیم فسفات با کلسیم موجود در آب لجن فسفات کلسیم ایجاد می کند که در لوله های ورودی به دیگ و در داخل دیگ بخار رسوب می کند. لذا این شرکت مواد شیمیایی بر پایه معلق کننده ها و فسفاتهای پلیمری تولید می نماید که در دیگ بخار ایجاد لجن نمی کند و باعث معلق سازی سختی آب بدون ایجاد رسوب می شوند. جهت جلوگیری از ایجاد رسوب در دیگ بخار استفاده ازمواد PARS-2520 یا PARS- 2110 یا PARS 2510 پیشنهاد می شود . ( نماینده شرکت پارس امید بهترین محلول را بر اساس شرایط و نوع سیستم به شما پیشنهاد می دهد.)