مواد شیمیایی ضد خوردگی سیستم های بسته(closed loop)
به کلیه سیستم هایی که نیاز به آب تغذیه کم و تبخیر نداشته باشند سیستم بسته گفته می شود. لذا میزان تغلیظ و سختی تولید شده در این سیستم ها کم اهمیت است و مسئله حادی نیست ولی در هر حال جهت جلوگیری از ایجاد رسوب می بایست سختی آب ورودی کاملا تحت کنترل باشد و در این سیستم ها به علت افزایش دما و شرایط شیمیایی آب، خوردگی افزایش می یابد و به طور کلی می توان گفت میزان خوردگی با افزایش هر 12 درجه سیلسیوس 2 برابر می شود.