بازدارنده خوردگی فاز بخار
هدف و ضرورت کلیه برنامه های بهسازی و پایش آب دیگ بخار، حفاظت از سیستم ها، افزایش بهره وری و کاهش تعمیرات و نگهداری است.