تست کیت های اندازه گیری سختی کل با قابلیت اندازه گیری 2ppm - 100ppm برای آبهای تصفیه شده، 10ppm-500ppm برای آبهای نرم و 100ppm-5000ppm برای آبهای سخت.