پیشرفته ترین روش تصفیه آب روش اسمز معکوس می باشد. در این فرآیند با فشار مداوم بر روی آب ورودی و عبور آب از یک غشاء نیمه تراوا کلیه ناخالصی های موجود در خود را باقی گذاشته و بصورت کاملاً خالص خارج شده و بعنوان آب شیرین جهت سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه های اسمز معکوس نسبت به تشکیل رسوب بر روی غشاء های خود بسیار حساس بوده و این عامل می تواند باعث توقف های ناخواسته در سیستم شود. لذا جهت بهبود این روند و کاهش توقف، مواد شیمیایی این بخش به دو دسته تقسیم می شود:  

مواد ضد رسوب

  • PARS-353

مواد شوینده

  • PARS-167
  • PARS_133
  • PARS-177
 

عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن عبارتند از: 

  • تهیه و تولید آب شرب از آب های شور (مصارف شرب)
  • تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت مصارف کارخانه ها، کشاورزی و بیمارستان ها
  • تهیه و تولید آب فرآیندی کارخانه های پتروشیمی، فولاد، نساجی، کاغذ سازی و غیره
  • تهیه آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی
  • تامین و تولید آب دیگ های بخار، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی