بهینه سازی آب دیگ بخار

کارشناسان شرکت پارس امید برنامه های بهسازی و پایش آب دیگ بخار را به منظور حفاظت از سیستم ها، افزایش بهره وری و کاهش تعمیرات و نگهداری متناسب با کیفیت آب ورودی به سیستم در هر صنعت تدوین نموده اند. این برنامه ها در جهت کمک به کنترل خوردگی اکسیژن ناشی از آب ورودی و همچنین رسوبات و لجن های تشکیل شده در دیگ بخار می باشد. نتایج حاصل از این امر کاهش مصرف انرژی با وجود توان بالای سیستم و افزایش عمر تجهیزات خواهد بود.

 

مواد ضد خوردگی دیگ بخار     

 • ضد خوردگی خطوط کندانس 
 • دی اتیل هیدروکسیل آمین
 
جاذب اکسیژن
 • پلی آمین  
 • مورفولین  
 • سیکلو هگزیل آمین 
 • محلول ضد خوردگی دی اکسید کربن 
 • جاذب اکسیژن بویلر
 • سولفیت سدیم کاتالیست شده
 • هیدرازین هیدرات
 • هیدرازین هیدرات با کاتالیست
 • مخلوط ضد رسوب و جاذب اکسیژن
  DEHA

 
 
تنظیم کننده pH
 • تنظیم کننده pH آب ورودی
 • افزایش دهنده آلکالینیتی                                                         
 • کاهنده pH
 • افزایش pH بدون افزایش TDS بویلر
 •  شستشوی بویلر (رسوب زدایی)
 • رسوب زدایی بویلر در حال کار
 • رسوب زدایی بویلر
 • اینهیبیتور برای سولفامیک اسید
 • اینهیبیتور برای  اسید کلریدریک

 

مواد شیمیایی تصفیه آب بویلر

 • ترکیبات مخصوص، دیگ بخار
 • پک کامل و چند منظ.ره تصفیه آب بویلر
 • تریتمنت بویلر در فشار های پایین و متوسط
 • مواد ضد فوم برای محفظه بخار

 

برنامه های طراحی شده جهت بهینه سازی آب دیگ بخار:

 • بهینه سازی آب ورودی به دیگ بخار
 • افزایش کندانس برگشتی
 • حفاظت از سطح داخلی دیگ بخار
 • نظارت و کنترل مواد بهینه ساز آب دیگ بخار
 • کاهش مصرف آب
 • کاهش هزینه های جاری دیگ بخار
 • کاهش مشکلات و خاموش شدن های ناگهانی سیستم
 • کاهش اثرات زیست محیطی
 • افزایش طول عمر تجهیزات
 • ایمنی محیط کار دیگ بخار

مشکلات عمده در سیستم های تولید بخار عبارتند از:
 • تشکیل رسوب ناشی از سختی موجود در آب ورودی
 • خوردگی ناشی از ورود اکسیژن و عدم پایش مستمر کندانس برگشتی

نتایج تشکیل رسوب و خوردگی:
 • کاهش بازدهی در انتقال حرارت
 • کاهش بهره وری دیگ بخار
 • افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری
 • افزایش هزینه های انرژی
 • کاهش فرآیند تولید محصول

در اثر تشکیل رسوبات مختلف دمای فلز افزایش می یابد. در نمودار روبرو نسبت افزایش دما به نوع رسوب نمایش داده شده است.
وجود اکسیژن در آب ورودی به دیگ بخار منجر به تشکیل هیدروکسید آهن و اکسیدهای آن و متعاقبا ایجاد خوردگی می گردد. جهت کاهش اکسیژن موجود در دیگ بخار استفاده از دی اریتور و مواد شیمیایی جاذب اکسیژن پیشنهاد می شود. نمودار روبرو انواع جاذب اکسیژن و قدرت حذف اکسیژن را نشان می دهد.