کارشناسان شرکت پارس امید برنامه های بهسازی و پایش آب دیگ بخار را به منظور حفاظت از سیستم ها، افزایش بهره وری،کاهش تعمیرات و نگهداری را متناسب با کیفیت آب ورودی به سیستم در هر صنعت تدوین نموده اند. این برنامه ها در جهت کمک به کنترل خوردگی اکسیژن ناشی از آب ورودی و همچنین کنترل رسوبات و لجن های تشکیل شده در دیگ بخار می باشد. تولیدات مواد ضدرسوب و خوردگی شرکت پارس امید در راستای تولید بخار خالص، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری می باشد.

برنامه های بهینه سازی آب دیگ بخار :

* بهینه سازی آب ورودی به دیگ بخار
* افزایش کندانس برگشتی
* حفاظت از سطح داخلی دیگ بخار
* نظارت و کنترل مواد بهینه ساز آب دیگ بخار
* کاهش مصرف آب
* کاهش هزینه های جاری دیگ بخار
* کاهش مشکلات و خاموشی ناگهانی سیستم
* کاهش اثرات زیست محیطی
* افزایش طول عمر تجهیزات
* ایمنی محیط کار دیگ بخار

مشکلات عمده در سیستم های تولید بخار عبارتند از :
* تشکیل رسوب ناشی از سختی موجود در آب ورودی
* خوردگی ناشی از ورود اکسیژن و عدم پایش مستمر کندانس برگشتی

نتایج تشکیل رسوب و خوردگی :
* کاهش بازده انتقال حرارت
* کاهش بهره وری دیگ بخار
* افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری
* افزایش هزینه های انرژی
* کاهش فرآیند تولید محصول

در اثر تشکیل رسوبات مختلف دمای فلز افزایش می یابد. در نمودار روبرو نسبت افزایش دما به نوع رسوب نمایش داده شده است.


وجود اکسیژن در آب ورودی به دیگ بخار منجر به تشکیل هیدروکسید آهن و اکسیدهای آن و متعاقبا ایجاد خوردگی می گردد. جهت کاهش اکسیژن موجود در دیگ بخار استفاده از دی اریتور و مواد شیمیایی جاذب اکسیژن پیشنهاد می شود. نمودار روبرو انواع جاذب اکسیژن و قدرت حذف اکسیژن را نشان می دهد.