کارشناسان شرکت پارس امید برنامه های بهینه سازی آب برج خنک کننده را به گونه ای طراحی کرده اند که به تناسب کیفیت آب ورودی به این سیستم در هر صنعت متفاوت خواهد بود. این برنامه ها در جهت کمک به جلوگیری از خوردگی ناشی از آب ورودی، کنترل رسوبات و لجن های تشکیل شده و کنترل رشد میکروارگانیسم ها در برج خنک کننده می باشد. نتیجه حاصل از این امر کاهش مصرف انرژی، کارکرد سیستم با بالاترین توان و افزایش عمر تجهیزات می باشد.

برنامه های بهینه سازی آب برج خنک کننده :

* افزایش سیکل تغلیظ بدون تشکیل رسوب
* رعایت مسائل زیست محیطی برای از بین بردن میکرو ارگانیسم ها
* محافظت از تجهیزات چیلر و برج خنک کننده
* کاهش مصرف آب و انرژی
* کاهش هزینه های جاری برج خنک کننده
* نظارت و کنترل مواد بهینه ساز آب برج خنک کننده
* کاهش اثرات زیست محیطی
* افزایش طول عمر تجهیزات
 
مشکلات عمده در آب برج های خنک کننده :
خوردگی:
از بین رفتن فلزات به واسطه فعل و انفعالات شیمیایی خوردگی نامیده می شود.
رسوب:
مواد معدنی از قبیل کربنات کلسیم، فسفات های کلسیم و منیزیم و سیلیکات ها در آب نسبتا نامحلول هستند و می توانند بصورت غیر محلول به شکل رسوب تشکیل شوند و موجب آسیب و کاهش تبادل حرارت در سیستم های خنک کننده گردند.
فولینگ:
فولینگ یا گرفتگی، حاصل ته نشست مواد معلق، گرد و غبار محیط اطراف و یا ترکیبات حاصل از خوردگی در داخل سیستم است.
آلودگی بیولوژیکی:
سیستم های خنک کننده آبی، محیطی ایده آل برای رشد میکرو اورگانیسم ها و میکروب ها هستند که تاثیر بسزایی در افزایش سرعت خوردگی، ایجاد فولینگ و تشکیل رسوب خواهد داشت.

همانگونه که در شکل مشخص شده است چهار عامل، خوردگی، رسوب گذاری، فولینگ و آلودگی بیولوژیکی در راندمان سیستم های خنک کننده تاثیر بسزایی دارد که در این بین نقش آلودگی بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت می باشد.