بهینه سازی آب برج خنک کننده

کارشناسان شرکت پارس امید برنامه های بهینه سازی آب برج خنک کننده را به گونه ای طراحی کرده اند که به تناسب کیفیت آب ورودی به این سیستم در هر صنعت خواهد بود. این برنامه ها در جهت کمک به کنترل خوردگی ناشی از آب ورودی و همچنین رسوبات و لجن های تشکیل شده و رشد میکروارگانیسم ها در برج خنک کننده می باشد. نتایج حاصل از این امر کاهش مصرف انرژی است در حالی که سیستم با توان بسیار بالایی در حال کار کردن است و عمر تجهیزات نیز افزایش خواهد یافت. 

 

Cooling Water Scale and Corrosion Inhibitor
         
 
Cooling Tower Scale and Corrosion Inhibitor                      
  Cooling Tower Antiscalant and Corrosion Inhibitor              

  Non-Chromate Corrosion Inhibitor                                      
  Zinc Phosphonate based Scale and Corrosion Inhibitor                                      
  Atmospheric Condenser Antiscalant                      
  Evaporative Condenser Antiscalant                          
  Once Through Antiscalant                                        
  Cooling Water Chemicals     

                                      
Cooling Tower Biocide 
                                   
 CT Algaecide                                                                 
 Cooling Water Algae Control                                        
 Biocide                                                                          
 Legionella Treatment                                                    
 How to Prevent Algae     
             
                       

Dispersant and Biodispersant
                             
 Polymeric Dispersant                                                      
 Biodispersant                                                                
 Biodispersant Non-Foaming                                      
 CT Fills Cleaner                                                      
 Scale Dispersant   
           
                                            

Descaling Chemicals 
                              
 Condenser Descalant                                    
 Heat Exchanger Descalant                              
 Silica Scale Remover                                          
 High Silica Descalant                                          
 Passivation Chemical                                         


 

برنامه های طراحی شده جهت بهینه سازی آب برج خنک کننده:

  • افزایش سیکل تغلیظ بدون تشکیل رسوب
  • رعایت مسائل زیست محیطی برای از بین بردن میکرو ارگانیسم ها
  • محافظت از تجهیزات چیلر و برج خنک کننده
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش هزینه های جاری برج خنک کننده
  • نظارت و کنترل مواد بهینه ساز آب برج خنک کننده
  • کاهش اثرات زیست محیطی
  • افزایش طول عمر تجهیزات
 
چهار مشکل عمده در آب سیستم های خنک کننده عبارتند از:

خوردگی:

از بین رفتن فلزات به واسطه فعل و انفعالات شیمیایی خوردگی نامیده می شود.

رسوب:
مواد معدنی از قبیل کربنات کلسیم، فسفات های کلسیم و منیزیم و سیلیکات ها در آب نسبتا نامحلول هستند و می توانند بصورت غیر محلول به شکل رسوب تشکیل شوند و موجب آسیب و کاهش تبادل حرارت در سیستم های خنک کننده شوند.

فولینگ:
فولینگ یا گرفتگی، حاصل ته نشست مواد معلق، گرد و غبار محیط اطراف و یا محصولات حاصل از خوردگی در داخل سیستم است.

آلودگی بیولوژیکی:
سیستم های خنک کننده آبی، محیطی ایده آل برای رشد میکرو اورگانیسم ها و میکروب ها هستند که تاثیر بسزایی در افزایش سرعت خوردگی، ایجاد فولینگ و تشکیل رسوب خواهد داشت.

همانگونه که در شکل مشخص شده است چهار عامل، خوردگی رسوب گذاری، فولینگ و آلودگی بیولوژیکی در راندمان سیستم های خنک کننده تاثیر بسزایی دارد که در این بین نقش آلودگی بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت بوده و باید کنترل شود.