کارشناسان این شرکت برنامه های بهینه سازی آب برج خنک کننده را به گونه ای طراحی کردند که به تناسب کیفیت آب ورودی به این سیستم هر صنعت خواهد بود. این برنامه ها در جهت کمک به کنترل خوردگی ناشی از آب ورودی و همچنین رسوبات و لجن های تشکیل شده و رشد میکروارگانیسم ها در برج خنک کننده می باشد. نتایج حاصل از این امر کاهش مصرف انرژی است در حالی که سیستم با توان بسیار بالایی در حال کار کردن است و عمر تجهیزات نیز افزایش خواهد یافت.  

برنامه های طراحی شده جهت برج خنک کننده: 

  • افزایش سیکل تغلیظ بدون تشکیل رسوب
  • رعایت مسائل زیست محیطی برای از بین بردن میکرو ارگانیسم ها
  • محافظت از تجهیزات چیلر و برج خنک کننده
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش هزینه های جاری برج خنک کننده
  • نظارت و کنترل مواد بهینه ساز آب برج خنک کننده
  • کاهش اثرات زیست محیطی
  • افزایش طول عمر تجهیزات