دریافت کاتالوگ

جاذب اکسیژن

مزایای محصول :
حذف اکسیژن محلول در آب ورودی جهت جلوگیری از خوردگی در داخل دیگ بخار .
محلول کاتالیست شده برای واکنش سریع تر در دماهای پایین تر.
محلول با فرمول پایدار و فعال برای نگهداری در مدت زمان طولانی.
این ماده وارد فاز بخار نمی شود .
برای دیگهای بخار تا فشار 40 بار استفاده می شود.
 
کاربردهای اصلی:
 پارس  780 یک جاذب اکسیژن جهت کنترل خوردگی ناشی از اکسیژن ورودی به دیگ بخار است و جهت سیستمهای بدون دی اریتور و یا با دی اریتور قابل استفاده می باشد.  همچنین این ترکیب جهت حذف کلر آزاد در آب ورودی نیز استفاده می شود.
پارس 780 همیشه می بایست به همراه موادی نظیر  پارس 2110  و یا محصولی که کنترل رسوب انجام می دهد استفاده شود .
 
شرح کلی :
پارس780  یک محلول شیمیایی مایع از سولفیت کاتالیست شده است .