ضد خوردگی خطوط کندانس
یک محلول شیمیایی جهت جلوگیری از خوردگی گازهای ناشی از دی اکسید کربن موجود در سیستم کندانس
 که از مزایای آن به کاهش میزان آهن محلول ناشی از خوردگی در لوله های کندانس برگشتی و جلوگیری از ایجاد رسوبات آهنی بر روی لوله های دیگ بخار می توان اشاره کرد.


کاربردهای اصلی :
یک خنثی کننده ضد خوردگی برای محافظت از سطوح فلزی درمقابل خوردگی های ناشی از وجود دی اکسید کربن  )تولیداسید کربنیک ) است و برای سیستم های کندانس بزرگ پیشنهاد می شود. این ماده را می توان در سیستم هایی تا فشار
160 بار و  590درجه سانتی گراد استفاده نمود و از خوردگی فلزات در لوله های بخار و کندانس برگشتی محافظت می کند.