پلی آمین
ترکیبی از آمینهای خنثی می باشد،  که بهتر با  وضعیت بویلرهای با فشار پاییبن و فشار متوسط همراه با خطوط کندانس کوتاه و بلند و در رنج فشار و نرخ توزیع بخار متنوع؛ سازگار و مناسب می باشد.

مزایا و ویژگیهای کلیدی
 . مراقبت در فاز کندانس
 . جلوگیری از خوردگی ناشی از دی اکسید کربن
 . جلوگیری از تشکیل اسید کربنیک در سیستم دیگ بخار
 . جلوگیری از افزایش میزان  TDS  آب موجودر در دیگ بخار
 . ترکیبی کاملا فرار با قابلیت تبخیر بالا
 . با نرخ توزیع قابل قبول