سیکلو هگزیل آمین
در گذشته این ماده برای دیگهای بخار با فشار پایین استعمال می شد به طوریکه فاز تراکم به طول می انجامید.
سیکلو هگزیل آمین این قابلیت را داراست که در فشارهای متفاوت بخار همراه با بخار متراکم باشد تا بازدهی بیشتر، محقق شود.


مزایا و ویژگی ها 
. تریتمنت در فاز کندانس
. جلوکیری از خوردگی ناشی از حضور کربن دی اکسید
. از تشکیل اسید کربنیک در فاز بخار جلوگیری می نماید
. کاملا فرار است و با استعمال آن ذرات جامد مجاز موجود در آب افزایش نمی یابد