سولفیت  سدیم کاتالیست شده
این ماده یک جاذب اکسیژن برپایه ی سولفیت سدیم کاتالیست شده به صورت  جامد و پودر شکل است، که به حذف سریع اکسیژن از آب سیستم  بویلر طی  واکنش تبدیل خود به سدیم  سولفات ، کمک می نماید.

مزایا و ویژگی ها
. یک جاذب اکسیژن کاتالیست شده بسیار کارا جهت حذف کامل و فوری اکسیژن از سیستم می باشد .
. خوردگی ناشی از اکسایش را یا حذف می نماید یا به حداقل می رساند (منظورخوردگی ناشی از حضور اکسیژن است)
 . باعث بافر شدن
pH می گردد
. باعث صرفه جویی در مصرف بهینه ی انرژی می شود