جاذب اکسیژن بویلر
این ماده به صورت کاتالیست شده بر پایه ی سدیم بی سولفیت و در حالت مایع  می باشد، که به حذف سریع اکسیژن از آب بویلر طی  واکنش تبدیل خود به سدیم بی سولفات و نیز کاهش میزان آلکالاینیتی، کمک شایانی می نماید.

مزایا و ویژگی ها
. یک جاذب اکسیژن کاتالیست شده بسیار مفید جهت زدایش کامل و فوری اکسیژن از سیستم 
. خوردگی ناشی از اکسایش را یا حذف می نماید یا به حداقل می رساند (منظورخوردگی ناشی از حضور اکسیژن است)
 . باعث بافر شدن
pH می شود
. باعث مصرف بهینه ی انرژی می شود