اینهیبیتور مرتبط با خوردگی دی اکسید کربن
این ماده به منظور جلوگیری از  خوردگی بویلر ، مخصوصا خورددگی ناشی از خطوط برگشتی فاز کندانس، ساخته شده است. به طور کل دی اکسید کربن خورنده است. بدین صورت که با ترکیب CO2  با بخار آب در PH پایین، اسید کربنیک تولید می شود که ماده ای خورنده است. راهکار مقابله با خوردگی ناشی از کربن دی اکسید بدین صورت است که باید در سیسم از آمین های خنثی کننده فاز برگشت کندانس استعمال نمود، مانند پلی آمین های پیشنهادی شرکت پارس امید.

مزایا
مفید برای فاز کندانس
جلوگیری از خوردگی ناشی از حضور دی اکسید کربن
جلوگیری از تشکیل اسیدکربنیک در سیستم دیگ بخار