Deha - Diethyl Hydroxyl Amine
مخفف  Diethyl Hydroxyl Amine ( دی اتیل هیدروکسیل آمین ) می باشد.
یک جاذب اکسیژن کاملا ارگانیک و فرار می باشد به طوری که بعد از استعمال اثری از آن باقی نمی ماند و میزان ذرات جامد موجود در آب ثابت می ماند.
یک ماده که باعث ایجاد لایه ی محافظ روی فلز می شود و اکسید را از بین می برد.
ماده ای موثر برای اعمال مراقبت های لازم در فاز کندانس و تقویت کننده
pH   است.
غیرسمی است و از مواد شیمیایی بر پایه ی هیدرازین و کربو هیدرازید بسیار بی خطر تر و ایمن تر است.